KONTEINERITE LAADIMINE

Laadimisel ei tohi koorma kõrgus ületada külgseinte kõrgust, igasuguste täiendavate kõrgenduste paigaldamine on keelatud. Koorem peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida ja teisaldatava veokonteineri kaal ei tohi olla üle lubatud kaalu: 12 m3 konteineri puhul 8 tonni, 15 ja 20m3 konteinerite puhul 13 tonni

LÄHEMALT

Konteinerite tellimine

Prügiveo teenuse osutamiseks on meie käsutuses teisaldatavad veokonteinerid (mahud 12, 13,15 ja 20 m3). Prügiveo konteineri tellimisel tuleb visuaalselt hinnata jäätmete kogust ja liiki.
Soovitame veokonteineri suuruse valimise selle mahu ratsionaalsemaks ärakasutamiseks veokonteinerite laadimisel sõltuvalt jäätmete liigist

TELLI KOHE

Prügiveobuss

Aladele, kuhu on konteinerite paigutamine keeruline, pakume prügikonteinerite rentimise asemel prahi ja olmejääkide äraveoks prügibussi. Buss on mehitatud 2 töötajaga ja äraveoks on sobilikud kontorijäägid, majapidamisjäägid, elektri-ja elektroonikatarbed, suuremamahulised mööbli, san.tehnika jm kasutuskõlbmatud seadmed

LÄHEMALT

ROHKEM KUI 0 KLIENTI

ON TUNNISTANUD, ET NAD ON TÕESTI RAHUL MEIE TEENUSTEGA


 Jäätmekäitlus  

Prügitekkega meie kodudes käivitub jäätmekäitlus:
  • Prügi liigiti sorteerimine ja ladustamine
  • Transportimine töötlemiseks taaskasutusse, toormeks, taastuvenergia tootmiseks, utiliseerimiseks ja komposteerimiseks.
  • Tavajäätmete prügilasse ladestamise kogused on vähenemas tänu liigiti kogumise kohustusele ja biolagunevate jäätmete ladestamispiirangutele, uute taaskasutusmeetodite (mehaanilis-bioloogiline töötlemine ja jäätmekütuse toomine, jäätmete masspõletus, biokütuse tootmine )intensiivsele arendamisele.

 PRÜGITEKE 

Igapäevamajanduses tekkinud prügi veetakse regulaarselt kohaliku omavalitsuse poolt määratud prügiveo lepingu alusel. Kuid majapidamises tekivad erinevatel põhjustel ülejäägid, mille äravedu tuleb kinnistuomanikel omal korraldada
Korteriomanike vahetus toob kaasa ulatuslikud korterite ja keldrite koristus-ja puhastustööde tagajärjel tekibkoristusprügi, äravisatud kasutatud mööbel, majapidamisjäätmed, väljavisatud sanitaar- ja köögitehnika.

Suvised heakorrastustööd: aia- ja haljastuspraht.

Hoonete fassaadide, katuste, korterite, kinnistu õuealade ehitus-, lammutus-ja renoveerimistööd: ehituspraht, eriliigiliste jäätmete segu: puit, paber, kile, plastik, tellis, betoon, metall, klaas, asfaltbetooni tükid, tekstiil jms jäätmed

Kontori ja majandustegevuse tagajärjel tekib praht ja kasutuskõlbmatu elektroonikatarvete kogum: kompuuter, printer, paljundusmasin, nende alused ja mööbel

Prügikäitluse nõuete järgi tuleb ülalnimetatud prügi sorteerida liigiti, mida on võimalik töödelda taaskasutusele võtmiseks,( nagu tellis, kivi, katusekivi, betoon, puit, metall). Sorteerimine tööstuslikuks toormeks(plastik, kile,klaas,paber), põletamiseks(puit,tekstiil,paber), komposteerimiseks(muld, aiajäätmed, haljastuspraht), kaevete taastäitmiseks (pinnas, liiv, muld) , utiliseerimiseks (majapidamistehnika,tall, san.tehnika) jm.

Väärtuslik materjal maaparandus- või täitmistöödel on pinnas ja kivid. Prügivedu24 aitab korraldada oma klientidel pinnase ja kivimaterjali äravedamist.