Üldtingimused

 

  1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad Ottima OÜ või tema poolt volitatud isiku (edaspidi Käitleja) jäätmevaldajale (edaspidi Tellija) osutatavate jäätmekäitlusteenuste (edaspidi Teenused) põhilised tingimused (edaspidi Üldtingimused).

1.2 Käesolevad jäätmekäitlusteenuste osutamise Üldtingimused määravad kindlaks ehitus-ja lammutustöödel tekkivate jäätmete; suurjäätmete (suuremõõduliste jäätmete); majapidamisjäätmete (koduses majapidamises tekivate jäätmete) ning haljastusjäätmete käitlemise tingimused.

 

  1. Teenuse osutamine

2.1 Käitleja osutab Tellijale Teenuseid Üldtingimustes ja Müügitingimustes sätestatud korras ning Hinnakirjas sätestatud tasu eest.

2.2 Käitleja paigaldab temalt renditud jäätmemahuti(d) tellimuses ettenähtud päevaks ja näidatud asukohta(desse) ning alustab jäätmemahutite teenindamist tellimusese kinnituses määratud kuupäevast alates.

2.3 Tellija kindlustab Käitlejalt renditud jäätmemahuti(te) säilimise, korrashoiu ja valve.

2.4 Tellija tagab Käitleja takistusteta ligipääsu jäätmemahutite asukohale, s.h tagab lukustatud väravate avamise, võimaldab jäätmeveokitele juurdepääsu jäätmemahutitele mööda kõvakattega teed, hoiab ligipääsutee puhtana, talvel lume- ja jäävabana ning tagab, et koerad ei omaks võimalust rünnata Käitleja töötajaid. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 4 m ja vaba kõrgus tee kohal vähemalt 6 m.

2.5 Tellija tohib paigutada jäätmemahutisse ainult neid jäätmeliike, mille osas on Käitlejaga kokku lepitud.

2.6 Käitleja korraldab jäätmemahutite tühjendamise vastavalt tellimuse kinnituses näidatud ajale või tellimuse alusel tühjendamisel üldjuhul 1 (ühe) tööpäeva jooksul Tellijalt  jäätmemahuti täitmise kohta teate saamisest, kui Tellija ja Käitleja ei lepi kokku teisiti.

2.7 Jäätmete käitlemisel läheb jäätmete valdus ja omandiõigus üle Käitlejale alates jäätmemahutite tühjendamise momendist Käitleja poolt, v.a. Üldtingimuste punkti 3.1 rikkumisel, millisel juhul jäätmemahuteid ei tühjendada ning Tellija jääb jäätmevaldajaks.

 

  1. Jäätmete käitlemine

3.1 Mahutitesse on keelatud paigaldada:

– tule-ja plahvatusohtlikke jäätmeid;

– vedelaid jäätmeid;

– ohtlikke jäätmeid;

– käimlajäätmeid;

– kogumiskaevude setteid;

– erikäitlust vajavaid jäätmeid;

– aineid ja esemeid, mis võivad Käitleja töötajaid ohustada;

– aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete, oma kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada jäätmemahuteid;

– tuhka, mille kuumus ületab 30 oC.

3.2 Jäätmemahutite täismass on piiritletud prügiveoki maksimaalse lubatud kandevõimega ja ei tohi ületada 5-10 m3 konteinerite puhul 8 tonni ning 15 m3-30 m3 puhul kuni 13 tonni.

3.3 Jäätmemahutite maksimaalne maht on piiritletud konteineri ülaservaga – konteinerit ei ole lubatud täita kõrgemale kui selle ülaserv.

3.4 Juhul, kui Tellija paigaldab jäätmete eraldi sorteerimiseks mõeldud jäätmemahutitesse sorteerimata ehitusjäätmeid või muid sorteeritud jäätmeliike kui Käitlejaga eelnevalt kokkulepitud, käsitletakse kõiki jäätmemahutisse paigutatud jäätmeid sorteerimata segaehitusjäätmetena. Sellisel juhul kohaldatakse Tellijale segaehitusprahi hinnakirja (jäätmejaama hinnakirja).

 

  1. Hinnakiri ja hinnakirja muutmine

4.1 Käitleja teenuste Hinnakiri on teenuse osutamise lahutamatuks osaks. Kehtiv hinnakiri on esitatud veebilehel www.prügivedu24.ee

4.2 Käitlejal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates jäätmejaama tingimuste ning hinnakirja muudatuste hetkest.

 

  1. Teenuse eest tasumise kord

5.1 Käitleja töötab ettemaksu alusel ja võtab tellimuse töösse kui laekunud on 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates makse laekumisest Käitleja arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimuse täitmise hetkeks laekunud, siis loetakse seda sooviks tellimusest loobuda ja tellimus tühistatakse.

5.2 Tellimuse tasumisel saab Tellija valida endale sobiva makseviisi

5.2.1. Ülekandega pangakontole – Tellija tasub 100 % tellimuse maksumusest ettemaksuarve arve alusel peale teenuse  vormistamist. Tellijatele, kes esitavad tellimuse veebist www.prügivedu24.ee  kaudu saadetakse ettemaksuarve automaatselt tellimuses näidatud e-posti aadressile. Telijatele, kes esitavad tellimuse telefoni teel saadab klienditeenindaja ettemaksuarve pärast tellimuse sisestamist.

5.2.2. Käitlejal on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel jäätmekäitlusteenuse tellimisel ettemaksu, mille suuruses lepitakse kokku Lepingus. Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on märgitud vastavate konteinerite juurde ning valuuta on Euro (€), milles maksmine toimub. 

 

  1. Vastutus

6.1 Pooled vastutavad täielikult Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumiste eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav vääramatu jõu tõttu.

6.2 Pooled vastutavad kõikide isikute (sealhulgas oma töötajate, teenistujate ja alltööettevõtjate) tegevuse või tegevusetuse eest, keda nemad oma kohustuste täitmiseks kasutavad.

6.3 Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest sõltumata sellest, kas rikkumine leidis aset Poole või tema lähikondlaste (perekonnaliikmete, külaliste jne) või muude sarnaste isikute süül.

6.4 Käitleja jäätmemahutite kaotsimineku või rikkumise korral kohustub Tellija hüvitama nende maksumuse.

6.5 Tellija on kohustatud hüvitama oma kohustuste mittetäitmisega tekitatud lisakulutused (kordusarvete esitamine, jäätmemahutite äravedu, ümberlaadimine, remont ja puhastamine, tühisõidukulud).

 

  1. Teenuse osutamise peatamine

7.1 Lepingut võib muuta ainult Käitleja ja Tellija esindajate poolt allkirjastatud kirjaliku kokkuleppega.

7.2 Käitlejal on õigus peatada teenuse osutamine käesolevate tingimuste punktide 2.3-2.5; 3.1-3.3 rikkumisel, millisel juhul on Tellija kohustatud vaatamata teenuse osutamise peatamisele, tasuma Käitlejale jäätmeveoki kohale- ja tagasisõidu eest kogumisvahendite asukohta (Tühisõit) või/ja tegelikult teostatud teenuse eest vastavalt Tellija kehtivale hinnakirjale ja Käitleja poolt esitatud arvele.

7.3 Kui Tellija on ületanud arve maksetähtaega, on Käitlejal õigus peatada teenuse osutamine ilma etteteatamiseta kuni maksetähtaega ületanud arvete tasumiseni. Teenuse peatamise perioodil kohustub Klient tasuma jäätmemahutite eest renditasu vastavalt Käitleja hinnakirja alusel esitatud arvetele.

 

  1. Teated 

8.1 Teenuse täitmisega seotud teated esitatakse tellimuses fikseeritud e-posti aadressil või telefoni teel.

8.2 Teade loetakse kätteantuks, kui:

8.2.1 e-posti või muu kanali kaudu teate esitamine on fikseeritud tehnoloogiliselt.

8.2.2 teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

8.3 Kiireloomulised teated loetakse edastatuks ka telefoni teel, kui sama teade edastatakse viivitamatult ka ühel p 8.2 nimetatud viisil.

8.4 Käitleja teenuste Üldtingimused, Müügitingimused, Hinnakiri ja muu vajalik info on kättesaadav Käitleja interneti koduleheküljel.

8.5 Tellija kohustub Käitlejat viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis takistavad tellimuse täitmist ükskõik kumma Poole poolt.

8.6 Tellija kohustub teavitama Käitlejat oma kontaktandmete muutumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul arvates nimetatud muudatuste jõustumisest.

8.7 Käitleja kohustub teatama Tellijaga seotud kontaktandmete muutumisest Käitleja interneti leheküljel.

 

Call Now Button