Müügitingimused

 

 

  1. Müügitingimuste kehtivus

 

1.1. Müügitingimused kehtivad klientide (edaspidi Tellija) ja Ottima OÜ teenuste tellimisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta
1.2. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerib Tellija ja Ottima OÜ vahelisi suhteid hinnakiri.
1.3. Ottima OÜ jätab endale õiguse käesolevaid Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused võivad muutuda jäätmejaama tingimuste ning hinnakirja muudastuste hetkest alates. 

 

  1. Hinnakiri

 

2.1. Ottima OÜ hinnad koosnevad erinevatest komponentidest, nagu jäätmeliik, konteineri tühjenduse hind, rendipäevade hind (alates 4st ööpäevast), kilomeetripõhine transpordihind (lisandub Talinna linna väljaspool) .

 

2.2. Transpordi hind lisatakse ainult siis, kui asute väljaspool Tallinna ning kuvatakse hinnapakkimises pärast asukoha määramist. Transpordi hinda arvestatakse alates linna piirist kõikidel suundadel.
Transpordi hinna vormistamisel palume määrata objekti kaugus Tallinna linna piirist. Kui tellimise teostamisel selgub, et Tellja on tellimuse esitamisel määranud kilomeetrid valesti, siis on Ottima OÜ õigustatud esitama lisaarve samade tariifide alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul tagastamisele 5 tööpäeva jooksul.
2.3. Konteineri tühjenduse hinnad sõltuvad jäätmete liigist ja konteinerite mahust, sest sisaldavad jäätmete ladustamist. Tellija võib pärast tellimuse esitamist paigaldada konteinerisse ainult neid jäätmeid, mille äraveo oli tellitud. Kui tellimise teostamisel selgub, et Tellija on tellimuse esitamisel määranud jäätmeliigi valesti, siis on Ottima OÜ õigustatud esitama lisaarve hindade vahe alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul Tellijale tagastamisele 5 tööpäeva jooksul.
2.4. Konteineri renti arvestatakse 4ndast ööpäevast alates. Rendihinna maksumuseks on 4.80 €/ööpäev ja seda lisatakse ainult siis, kui kasutate konteinerit enam kui 3 ööpäeva. Kui konteineri kasutamisel selgub, et Tellija ei saa konteinerit kokkulepitud ajal tagastada, siis on Ottima OÜ õigustatud esitama lisaarve lisapäevade ja samade tariifide alusel. Kõik lisapäevad kuuluvad juurdearvestamisele ning sellekohane arve edastatakse kliendi poolt määratud e-posti aadressile automaatselt.
Rendihinna teadmiseks tuleb helistada tel: 551 1313 või kirjutada e-postile info@prugivedu24.eu teatades Teile sobivat kohaletoomise ja äraviimise aeg.
2.5. Ottima OÜ-l on õigus esitada lisaarve iga ületatud tonni eest vastavalt jäätmete liigile ja jäätmejaama hinnakirjale, juhul kui tellitud konteineri kaal ületab järgmiseid norme: ehitusjäätmed (eelsorteeritud) – 6m3 (1t); 8m3 (1,3t); 10m3 (1,6t); 13m3 (1,8t); 15m3 (2,3t) ning 20m3 (2,7t) või segajäätmed – 6m3 (0,35t); 8m3 (0,44t); 10m3 (0,55t); 13m3 (0,69t); 15m3 (0,88t) ning 20m3 (1,13t).
2.6. Ottima OÜ jätab endale õiguse muuta hindu igapäevaselt vastavalt jäätmejaama hinnakirjale. 
2.7  Käitlejal on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel jäätmekäitlusteenuse tellimisel ettemaksu, mille suuruses lepitakse kokku Lepingus. Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on märgitud vastavate konteinerite juurde ning valuuta on Euro (€), milles maksmine toimub. 

 

  1. Tellimuse vormistamine

 

3.1. Tellimuse vormistamisel või muutmisel saate abi küsimiseks helistada Ottima OÜ tasuta abitelefonile: 551 1313 suhelda reaalajas klienditeenindusega läbi kodulehe või saata oma nimi ja e-posti aadress kodulehe kiirpäringu vormiga.

 

  1. Teenuse eest tasumine

 

4.1. Me töötame ettemaksu alusel ja võtame tellimuse töösse juhul, kui meile laekub 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates maksumuse laekumisest Ottima OÜ arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimise täitmise hetkeks meie kontole laekunud, siis loeme seda sooviks tellimusest loobuda ja tühistame tellimuse.
Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Lepingulised kliendid saavad tellimuste eest tasuda vastavalt määratud maksetähtajale
4.2. Tellimuse tasumisel saab Tellija valida endale sobiva makseviisi
4.2.1.Pangalingiga – Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale teenuse vormistamist ning sobiva internetipanga valimist suunatakse Klient internetipanka, kus ta näeb eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuda internetipangast vajutades nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”
4.2.2. Ülekandega pangakontole – Tellja tasub 100% tellimuse maksumusest ettemaksuarve arve alusel peale teenuse  vormistamist. Klientidele, kes esitavad tellimuse veebist www.prugivedu24.ee kaudu saadetakse ettemaksuarve automaatselt tellimuses näidatud e-posti aadressile. Klientidele, kes esitavad tellimuse telefoni teel saadab klienditeenindaja ettemaksuarve pärast tellimuse sisestamist.
4.3. Nii juriidilise isiku kui ka füüsilise isiku puhul arve mittetähtaegsetel tasumisel on Ottima OÜ-l õigus esitada informatsiooni AS-le Krediidiinfo ning võlgnevuste sissenõudmiste teenuste pakkujale.

 

  1. Teenuste kohaletoimetamine

 

5.1. Tellimus kuulub täitmisele tellimuses märgitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul
5.2. Tellimuse kinnituses toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100 % tellimuse maksumusest on tasutud tellimuse esitamise päeval.
5.3. Ettemaskuarvega tasudes peab tasumisele kuuluv summa olema täielikult laekunud hiljemalt tellimise teostamise eelnevaks päevaks. Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on vajalik täpsustada teenuse osutamise võimalikus eraldi klienditeenindusega, informatsiooni saab tööpäeviti kella 8:00-17:00 klienditeeninduse tasuta abitelefonil: 551 1313
Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on Ottima OÜ õigustatud keelduma teenuse osutamisest.

 

  1. Tellimuse tühistamine

 

6.1. Kliendil on õigus tellimus tühistada igal ajal ennem teenuse osutamise tähtaega. Tellimust ei saa tasuta tühistada kui tellimust on asutud täitma – st prügiveok on paigaldanud Tellijale konteineri. Sellisel juhul tasub Tellija 40 € tühisõidu eest.
6.2. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija saatma Ottima OÜ -le kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@prugivedu24.eu

 

interneti leheküljel.

 

Kliendileping

 

Käesolevaga on Tellija ja Ottima OÜ (edaspidi: Pooled) sõlminud ülaltoodud kuupäeval alljärgneva Kliendilepingu, mis reguleerib Poolte vahelisi arveldusi Teenuste eest tasumisel.

 

Kliendileping on aluseks Ottima OÜ teenuste tarbimiseks. Üldtingimused ja Müügitingimused loetakse Kliendilepingu lahutamata osana. Omavahelistes lepingulistes suhetes kohustavad pooled järgima Õigusaktides, Kliendilepingus, Poolte vahel sõlmitud muudes Lepingutes ja nende juurde kuuluvates Üldtingimustes, Müügitingimustes sätestatud. Teenuste kasutamise ja arvelduste detailinfo ning Müügitingimused, Üldtingimused ja Hinnakiri on kättesaadavad aadressil www.prugivedu24.ee Arve tasumisel kinnitab Tellija, et Ottima OÜ on temale Müügitingimused ja Üldtingimused kättesaadavaks ning arusaadavaks teinud.

 

Teenuste tellimisel on Tellija kohustatud eelnimetatud Üldtingimustega tutvuma ning neid Teenuse kasutamisel täitma. Tellija kohustub maksma tema poolt tarbitud Teenuste eest tasu kooskõlas Poolte vahel sõlmitud Lepingutes, Hinnakirjas ja Müügitingimustes sätestatuga. Juriidulise isikuga Kliendilepingu sõlmimisel seaduslikuks esindajaks ning vastutavaks isikuks on juhatuseliige.

 

Kliendilepingu sõlmimisega annab Tellija Ottima OÜ-le nõusoleku töödelda Tellijaga seotud Üldtingimustes määratletud andmeid Üldtingimustes fikseeritud korras ja tingimustel.

 

Kliendileping jõustub alates Ottima OÜ arve tasumisest. Kliendilepingut on võimalik ülesöelda või lõpetada Üldtingimustes ja Müügitingimustes fikseeritud juhtudel ja korras. Käesolev leping on sõlmitud sidevahendi teel.

 

 

 

 

Call Now Button